《FIFA 12》Demo注册表导入批处理文件使用说明

《FIFA 12》Demo注册表导入批处理文件

使用说明:

       1、下载好fifa12_demo_install_eu.zip文件,解压生成一个FIFA12_EU文件夹,OK,例如解压到H:\\FIFA12_EU\\,那么这个就是游戏的主目录

       2、下载附件FIFA12_Demo_Registor.zip,把里面的文件,放到H:\\FIFA12_EU\\下,注意不要放到Game文件夹里面去,然后根据自己系统的位数,32位执行导入

       3、FIFA12_Demo_Registor_X86.bat,64位执行导入FIFA12_Demo_Registor_X64.bat

       4、导入之后,打开game文件夹,双击fifa.exe就可以开玩了~

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注